Chọn năm (∗):
Năm trước Năm sau
Tháng 1 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Mậu Tuất26/11
2Kỷ Hợi27
3Canh Tý28
4Tân Sửu29
5Nhâm Dần30
6Quý Mão1/12
7Giáp Thìn2
8Ất Tỵ3
9Bính Ngọ4
10Đinh Mùi5
11Mậu Thân6
12Kỷ Dậu7
13Canh Tuất8
14Tân Hợi9
15Nhâm Tý10
16Quý Sửu11
17Giáp Dần12
18Ất Mão13
19Bính Thìn14
20Đinh Tỵ15
21Mậu Ngọ16
22Kỷ Mùi17
23Canh Thân18
24Tân Dậu19
25Nhâm Tuất20
26Quý Hợi21
27Giáp Tý22
28Ất Sửu23
29Bính Dần24
30Đinh Mão25
31Mậu Thìn26
Tháng 2 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Kỷ Tỵ27/12
2Canh Ngọ28
3Tân Mùi29
4Nhâm Thân30
5Quý Dậu1/1
6Giáp Tuất2
7Ất Hợi3
8Bính Tý4
9Đinh Sửu5
10Mậu Dần6
11Kỷ Mão7
12Canh Thìn8
13Tân Tỵ9
14Nhâm Ngọ10
15Quý Mùi11
16Giáp Thân12
17Ất Dậu13
18Bính Tuất14
19Đinh Hợi15
20Mậu Tý16
21Kỷ Sửu17
22Canh Dần18
23Tân Mão19
24Nhâm Thìn20
25Quý Tỵ21
26Giáp Ngọ22
27Ất Mùi23
28Bính Thân24
Tháng 3 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Đinh Dậu25/1
2Mậu Tuất26
3Kỷ Hợi27
4Canh Tý28
5Tân Sửu29
6Nhâm Dần1/2
7Quý Mão2
8Giáp Thìn3
9Ất Tỵ4
10Bính Ngọ5
11Đinh Mùi6
12Mậu Thân7
13Kỷ Dậu8
14Canh Tuất9
15Tân Hợi10
16Nhâm Tý11
17Quý Sửu12
18Giáp Dần13
19Ất Mão14
20Bính Thìn15
21Đinh Tỵ16
22Mậu Ngọ17
23Kỷ Mùi18
24Canh Thân19
25Tân Dậu20
26Nhâm Tuất21
27Quý Hợi22
28Giáp Tý23
29Ất Sửu24
30Bính Dần25
31Đinh Mão26
Tháng 4 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Mậu Thìn27/2
2Kỷ Tỵ28
3Canh Ngọ29
4Tân Mùi30
5Nhâm Thân1/3
6Quý Dậu2
7Giáp Tuất3
8Ất Hợi4
9Bính Tý5
10Đinh Sửu6
11Mậu Dần7
12Kỷ Mão8
13Canh Thìn9
14Tân Tỵ10
15Nhâm Ngọ11
16Quý Mùi12
17Giáp Thân13
18Ất Dậu14
19Bính Tuất15
20Đinh Hợi16
21Mậu Tý17
22Kỷ Sửu18
23Canh Dần19
24Tân Mão20
25Nhâm Thìn21
26Quý Tỵ22
27Giáp Ngọ23
28Ất Mùi24
29Bính Thân25
30Đinh Dậu26
Tháng 5 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Mậu Tuất27/3
2Kỷ Hợi28
3Canh Tý29
4Tân Sửu30
5Nhâm Dần1/4
6Quý Mão2
7Giáp Thìn3
8Ất Tỵ4
9Bính Ngọ5
10Đinh Mùi6
11Mậu Thân7
12Kỷ Dậu8
13Canh Tuất9
14Tân Hợi10
15Nhâm Tý11
16Quý Sửu12
17Giáp Dần13
18Ất Mão14
19Bính Thìn15
20Đinh Tỵ16
21Mậu Ngọ17
22Kỷ Mùi18
23Canh Thân19
24Tân Dậu20
25Nhâm Tuất21
26Quý Hợi22
27Giáp Tý23
28Ất Sửu24
29Bính Dần25
30Đinh Mão26
31Mậu Thìn27
Tháng 6 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Kỷ Tỵ28/4
2Canh Ngọ29
3Tân Mùi1/5
4Nhâm Thân2
5Quý Dậu3
6Giáp Tuất4
7Ất Hợi5
8Bính Tý6
9Đinh Sửu7
10Mậu Dần8
11Kỷ Mão9
12Canh Thìn10
13Tân Tỵ11
14Nhâm Ngọ12
15Quý Mùi13
16Giáp Thân14
17Ất Dậu15
18Bính Tuất16
19Đinh Hợi17
20Mậu Tý18
21Kỷ Sửu19
22Canh Dần20
23Tân Mão21
24Nhâm Thìn22
25Quý Tỵ23
26Giáp Ngọ24
27Ất Mùi25
28Bính Thân26
29Đinh Dậu27
30Mậu Tuất28
Tháng 7 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Kỷ Hợi29/5
2Canh Tý30
3Tân Sửu1/6
4Nhâm Dần2
5Quý Mão3
6Giáp Thìn4
7Ất Tỵ5
8Bính Ngọ6
9Đinh Mùi7
10Mậu Thân8
11Kỷ Dậu9
12Canh Tuất10
13Tân Hợi11
14Nhâm Tý12
15Quý Sửu13
16Giáp Dần14
17Ất Mão15
18Bính Thìn16
19Đinh Tỵ17
20Mậu Ngọ18
21Kỷ Mùi19
22Canh Thân20
23Tân Dậu21
24Nhâm Tuất22
25Quý Hợi23
26Giáp Tý24
27Ất Sửu25
28Bính Dần26
29Đinh Mão27
30Mậu Thìn28
31Kỷ Tỵ29
Tháng 8 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Canh Ngọ1/7
2Tân Mùi2
3Nhâm Thân3
4Quý Dậu4
5Giáp Tuất5
6Ất Hợi6
7Bính Tý7
8Đinh Sửu8
9Mậu Dần9
10Kỷ Mão10
11Canh Thìn11
12Tân Tỵ12
13Nhâm Ngọ13
14Quý Mùi14
15Giáp Thân15
16Ất Dậu16
17Bính Tuất17
18Đinh Hợi18
19Mậu Tý19
20Kỷ Sửu20
21Canh Dần21
22Tân Mão22
23Nhâm Thìn23
24Quý Tỵ24
25Giáp Ngọ25
26Ất Mùi26
27Bính Thân27
28Đinh Dậu28
29Mậu Tuất29
30Kỷ Hợi1/8
31Canh Tý2
Tháng 9 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Tân Sửu3/8
2Nhâm Dần4
3Quý Mão5
4Giáp Thìn6
5Ất Tỵ7
6Bính Ngọ8
7Đinh Mùi9
8Mậu Thân10
9Kỷ Dậu11
10Canh Tuất12
11Tân Hợi13
12Nhâm Tý14
13Quý Sửu15
14Giáp Dần16
15Ất Mão17
16Bính Thìn18
17Đinh Tỵ19
18Mậu Ngọ20
19Kỷ Mùi21
20Canh Thân22
21Tân Dậu23
22Nhâm Tuất24
23Quý Hợi25
24Giáp Tý26
25Ất Sửu27
26Bính Dần28
27Đinh Mão29
28Mậu Thìn30
29Kỷ Tỵ1/9
30Canh Ngọ2
Tháng 10 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Tân Mùi3/9
2Nhâm Thân4
3Quý Dậu5
4Giáp Tuất6
5Ất Hợi7
6Bính Tý8
7Đinh Sửu9
8Mậu Dần10
9Kỷ Mão11
10Canh Thìn12
11Tân Tỵ13
12Nhâm Ngọ14
13Quý Mùi15
14Giáp Thân16
15Ất Dậu17
16Bính Tuất18
17Đinh Hợi19
18Mậu Tý20
19Kỷ Sửu21
20Canh Dần22
21Tân Mão23
22Nhâm Thìn24
23Quý Tỵ25
24Giáp Ngọ26
25Ất Mùi27
26Bính Thân28
27Đinh Dậu29
28Mậu Tuất1/10
29Kỷ Hợi2
30Canh Tý3
31Tân Sửu4
Tháng 11 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Nhâm Dần5/10
2Quý Mão6
3Giáp Thìn7
4Ất Tỵ8
5Bính Ngọ9
6Đinh Mùi10
7Mậu Thân11
8Kỷ Dậu12
9Canh Tuất13
10Tân Hợi14
11Nhâm Tý15
12Quý Sửu16
13Giáp Dần17
14Ất Mão18
15Bính Thìn19
16Đinh Tỵ20
17Mậu Ngọ21
18Kỷ Mùi22
19Canh Thân23
20Tân Dậu24
21Nhâm Tuất25
22Quý Hợi26
23Giáp Tý27
24Ất Sửu28
25Bính Dần29
26Đinh Mão1/11
27Mậu Thìn2
28Kỷ Tỵ3
29Canh Ngọ4
30Tân Mùi5
Tháng 12 - 2019
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
1Nhâm Thân6/11
2Quý Dậu7
3Giáp Tuất8
4Ất Hợi9
5Bính Tý10
6Đinh Sửu11
7Mậu Dần12
8Kỷ Mão13
9Canh Thìn14
10Tân Tỵ15
11Nhâm Ngọ16
12Quý Mùi17
13Giáp Thân18
14Ất Dậu19
15Bính Tuất20
16Đinh Hợi21
17Mậu Tý22
18Kỷ Sửu23
19Canh Dần24
20Tân Mão25
21Nhâm Thìn26
22Quý Tỵ27
23Giáp Ngọ28
24Ất Mùi29
25Bính Thân30
26Đinh Dậu1/12
27Mậu Tuất2
28Kỷ Hợi3
29Canh Tý4
30Tân Sửu5
31Nhâm Dần6
Hoàng đạo * Hắc đạo *
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây